Cursos disponibles

Modalitat 100% online del curs A1 de Llengua de Signes Catalana, de 120h.

Els objectius generals de la  formació són els següents: aprendre els aspectes lingüístics bàsics de la Llengua de Signes Catalana (LSC), conèixer les característiques de la Comunitat Sorda, adquirir habilitats comunicatives  en LSC, adquirir el lèxic bàsic de la LSC, prendre consciencia de l'expressió corporal i facial (potenciació de recursos), potenciar la discriminació, la memòria visual i l’atenció visual, utilitzar de forma adequada l’estructura de la LSC en el signat de frases, produir  i comprendre missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació, adquirir vocabulari específic sobre els diferents blocs temàtics.

Els continguts del curs estan dividits en cinc blocs temàtics:

TEMA 1: Les Presentacions     TEMA 2: Vida Quotidiana   TEMA 3: Familia i Relacions   TEMA 4: La Classe i l'Entorn   TEMA 5: La Casa

En aquests blocs temàtics es treballen els diferents continguts corresponents al Marc Comú Europeu de les Llengües, adaptat a la Llengua de Signes Catalana (LSC).Modalitat 100% online del Mòdul A de Llengua de Signes Catalana, de 30h.

Els objectius generals de la  formació Mòdul A de 30 hores són els següents: aprendre els aspectes lingüístics bàsics de la Llengua de Signes Catalana (LSC), conèixer les característiques de la Comunitat Sorda, adquirir habilitats comunicatives bàsiques en LSC, adquirir el lèxic bàsic de la LSC.

Els continguts del curs estan dividits en dos blocs temàtics:

TEMA 1: Les Presentacions     TEMA 2: Vida Quotidiana

En aquests dos blocs temàtics es treballen els diferents continguts corresponents al Marc Comú Europeu de les Llengües, adaptat a la Llengua de Signes Catalana (LSC).