Available courses

Modalitat 100% online del Mòdul A de Llengua de Signes Catalana, de 30h.

Els objectius generals de la  formació Mòdul A de 30 hores són els següents: aprendre els aspectes lingüístics bàsics de la Llengua de Signes Catalana (LSC), conèixer les característiques de la Comunitat Sorda, adquirir habilitats comunicatives bàsiques en LSC, adquirir el lèxic bàsic de la LSC.

Els continguts del curs estan dividits en dos blocs temàtics:

TEMA 1: Les Presentacions     TEMA 2: Vida Quotidiana

En aquests dos blocs temàtics es treballen els diferents continguts corresponents al Marc Comú Europeu de les Llengües, adaptat a la Llengua de Signes Catalana (LSC).