Available courses

Modalitat 100% online del curs A1 de Llengua de Signes Catalana, de 120h.

Els objectius generals de la  formació són els següents: aprendre els aspectes lingüístics bàsics de la Llengua de Signes Catalana (LSC), conèixer les característiques de la Comunitat Sorda, adquirir habilitats comunicatives  en LSC, adquirir el lèxic bàsic de la LSC, prendre consciencia de l'expressió corporal i facial (potenciació de recursos), potenciar la discriminació, la memòria visual i l’atenció visual, utilitzar de forma adequada l’estructura de la LSC en el signat de frases, produir  i comprendre missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació, adquirir vocabulari específic sobre els diferents blocs temàtics.

Els continguts del curs estan dividits en cinc blocs temàtics:

TEMA 1: Les Presentacions     TEMA 2: Vida Quotidiana   TEMA 3: Familia i Relacions   TEMA 4: La Classe i l'Entorn   TEMA 5: La Casa

En aquests blocs temàtics es treballen els diferents continguts corresponents al Marc Comú Europeu de les Llengües, adaptat a la Llengua de Signes Catalana (LSC).


Curs centrat en les persones sordes i la sordesa. A través dels quatre blocs temàtics del curs l'alumnat aprendrà sobre la sordesa, les seves causes, els ajuts tècnics, les implicacions, la comunitat sorda, la llengua de signes, la història i l'educació dels nens sords.

Curso centrado en las personas sordas y la sordera. A través de los cuatro bloques temáticos del curso el alumnado aprenderá sobre la sordera, sus causas, las ayudas técnicas, las implicaciones, la comunidad sorda, la lengua de signos, la historia y la educación de los niños sordos.