Available courses

Modalitat 100% online del curs A1 de Llengua de Signes Catalana. Curs de 120h (durada de 4 mesos). Les hores de dedicació a l'estudi i realització de les activitats es planifiquen de forma autònoma. El curs consta d'un dossier en format pdf per cada tema amb el contingut teòric i imatges dels signes. Tots els continguts del dossier es complementen amb vídeos signats per persones natives de la llengua de signes. Seguiment personalitat. El curs s'evalúa de forma contínua

Curs reconegut com a Formació Permanent del personal docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i com a Formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Curs centrat en les persones sordes i la sordesa. A través dels quatre blocs temàtics del curs l'alumnat aprendrà sobre la sordesa, les seves causes, els ajuts tècnics, les implicacions, la comunitat sorda, la llengua de signes, la història i l'educació dels nens sords.

Curso centrado en las personas sordas y la sordera. A través de los cuatro bloques temáticos del curso el alumnado aprenderá sobre la sordera, sus causas, las ayudas técnicas, las implicaciones, la comunidad sorda, la lengua de signos, la historia y la educación de los niños sordos.