Available courses

Curs centrat en les persones sordes i la sordesa. A través dels quatre blocs temàtics del curs l'alumnat aprendrà sobre la sordesa, les seves causes, els ajuts tècnics, les implicacions, la comunitat sorda, la llengua de signes, la història i l'educació dels nens sords.

Curso centrado en las personas sordas y la sordera. A través de los cuatro bloques temáticos del curso el alumnado aprenderá sobre la sordera, sus causas, las ayudas técnicas, las implicaciones, la comunidad sorda, la lengua de signos, la historia y la educación de los niños sordos.