Available courses

Servei online que permet fer un manteniment de la LSC mitjançant el treball de la comprensió i l'expressió de la LSC amb el suport personalitzat d'un professor sord.

Cada mes hi ha una nova activitat a realitzar. Servei sense permanència. 

Servicio online que permite hacer un mantenimiento de la LSC mediante el trabajo de la comprensión y la expresión de la LSC con el apoyo personalizado de un profesor sordo.

Cada mes hay una nueva actividad a realizar. Servicio sin permanencia.

Modalitat 100% online del curs A1 de Llengua de Signes Catalana. Curs de 120h (durada de 4 mesos). Les hores de dedicació a l'estudi i realització de les activitats es planifiquen de forma autònoma. El curs consta d'un dossier en format pdf per cada tema amb el contingut teòric i imatges dels signes. Tots els continguts del dossier es complementen amb vídeos signats per persones natives de la llengua de signes. El seguiment del curs el realitza un tutor oient i un formador sord. El curs s'evalúa de forma contínua

Curs reconegut com a Formació Permanent del personal docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i com a Formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Curs centrat en les persones sordes i la sordesa. A través dels quatre blocs temàtics del curs l'alumnat aprendrà sobre la sordesa, les seves causes, els ajuts tècnics, les implicacions, la comunitat sorda, la llengua de signes, la història i l'educació dels nens sords.

Curso centrado en las personas sordas y la sordera. A través de los cuatro bloques temáticos del curso el alumnado aprenderá sobre la sordera, sus causas, las ayudas técnicas, las implicaciones, la comunidad sorda, la lengua de signos, la historia y la educación de los niños sordos.